En un primer moment, vaig instal·lar apache al meu servidor web ja que era el més coneixia però un temps després vaig descobrir NGINX que per al meu parer és mes potent i flexible.

Què és NGINX?

NGINX, és un programari de servidor web de codi obert. Pot funcionar com a servidor web HTTP o com a proxy invers, equilibrador de càrrega HTTP i proxy de correu electrònic per a IMAP, POP3 i SMTP.

NGINX ofereix una arquitectura asíncrona i controlada per esdeveniments, característica que fa d’NGINX un dels servidors més confiables per a la velocitat i l’escalabilitat. Per la seua excel·lent capacitat per manejar moltes connexions i la seva velocitat, molts llocs web d’alt trànsit utilitzen el servei d’NGINX. Algun dels mateixos gegants d’internet son Google, Netflix, Adobe, Cloudflare, WordPress.com i molts més.

Instal·lació NGINX

El procediment per a instal·lar nginx és molt semblant a la instal·lació d’Apache. Podeu consultar la instal·lació d’un servidor amb Apache a les següents entrades:

Com muntar un servidor web a casa i no morir intentant-ho

Instal·lació d’un blog wordpress en un servidor casolà

Encara que el paquets necessaris per al servidor NGINX estiguen disponibles als repositoris oficials d’ubuntu, es recomanable afegir el repositori oficial de la pàgina nginx.org on els paquets estan en versions més noves. En el cas que decidiu instal·lar els paquets que venen amb ubuntu, doncs només heu de teclejar les dos últimes ordres.

sudo apt install curl gnupg2 ca-certificates lsb-release

echo "deb http://nginx.org/packages/ubuntu `lsb_release -cs` nginx" \ | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nginx.list

curl -fsSL https://nginx.org/keys/nginx_signing.key | sudo apt-key add -

sudo apt-key fingerprint ABF5BD827BD9BF62

sudo apt update
sudo apt install nginx

Després d’instal·lar Nginx, heu de crear un host virtual per a les configuracions del vostre lloc web. La formatació que utilitza NGINX es diferent a la utilitzada en Apache. Per a familiaritzar-vos amb l’estructura podeu consultar aquesta guia (en anglès): 

http://nginx.org/en/docs/beginners_guide.html#conf_structure

Podeu utilitzar la següent plantilla per al vostre lloc web:

sudo nano /etc/nginx/sites-enable/exemple.com.conf
server {
  listen 80;
  listen [::]:80;
  root /var/www/html/example.com;
  index index.php index.html index.htm;
  server_name exemple.com www.exemple.com;

   client_max_body_size 100M;

  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$args;    
  }

  location ~ \.php$ {
     include snippets/fastcgi-php.conf;
     fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock;
     fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
     include fastcgi_params;
  }
}

Heu de canviar les dades de l’“exemple.com” per les vostres. Aneu en compte amb la versió de php que utilitzeu ja que si fos la 7.1 heu de substituir php7.2 per php7.1 (recomanable utilitzar la versió 7.2 o millor la 7.3).

Després d’editar el vostre arxiu de configuració per al vostre web, heu d’executar dos ordres per a que es carreguen els canvis:

sudo service nginx reload
sudo service nginx restart

En el cas que vos isca algún error podeu executar la següent ordre que vos dirà on està l’error: 

journalctl -xe

Espere que vos servisca, salutacions!!

Publicat per dtalens

Professor. Amant de la tecnologia en general i especialment del món web.

Uneix-te a la conversa

1 comentari

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *